zmniejsz czcionke powieksz czcionke MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ

Jak uczą się organizacje?

Zachęcamy Państwa do poznania metodyki według której prowadzone są badania uczenia się organizacji • Opis metodyki MUS
 • Model MUS zakłada, że można zidentyfikować trzy podstawowe kompleksy procesu uczenia się organizacji:

  1. kompleks wiedzy (o otoczeniu, strategicznej, operacyjnej);
  2. kompleks działań organizacji – działania te zależą od zasobów wiedzy, ale także je modyfikują -na diagramie odpowiada za niego zbiór „adaptacja”;
  3. kompleks reakcji na sprzężenia zwrotne, polegający na przetwarzaniu nowych informacji i włączaniu ich do zasobów wiedzy - na diagramie odpowiadają mu zbiory „poszukiwania” oraz „refleksja”.

  Model zakłada też, iż na kształt tych trzech kompleksów wpływają zarówno stan zasobów organizacji (kierownictwo, kadra, infrastruktura), intensywność oraz jakość relacji z otoczeniem zewnętrznym organizacji.

  Metodyka badania zakłada wdrażanie modelu badawczego do oceny stanu procesu uczenia się w czterech badanych ministerstwach (MSWiA, MRR, MI, MŚ) w 5 krokach:

  Krok 1. Anonimowe badanie ankietowe typu CAWI z pracownikami badanych ministerstw (n = 3394, stopa zwrotu 51,3%);

  Krok 2. Cykl pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) z kierownictwami departamentów w ministerstwach, z przedstawicielami kierownictwa politycznego oraz interesariuszami ministerstw, które pozwolą zweryfikować dane ankietowe (n=100);

  Krok 3. Analizy

  • analiza wyników ankiety (w tym także analiza sieci),
  • analiza wywiadów,
  • analiza danych wtórnych, którymi już dysponują ministerstwa;

  Krok 4. Dyskusje na temat wyników prowadzone na spotkaniach z pracownikami i kierownictwami wybranych departamentów;

  Krok 5. Ostateczna diagnoza stanu procesów uczenia się.

  Opisana procedura ma za zadanie dostarczenie zespołowi MUS nieobciążonych wyników, na które jest nałożony filtr specyfiki działania poszczególnych organizacji. Niezwykle ważne jest, aby na tym etapie uwzględnić wszystkie wpływające na uczenie się czynniki, ważne z punktu widzenia działania ministerstw, ponieważ będzie to stanowić podstawę do tworzenia przyszłych rekomendacji i testowania rozwiązań.

 • Narzędzia badawcze
 • Narzędzia badawcze wykorzystywane w projekcie MUS to przede wszystkim ankieta CAWI (Computer Assisted Web Interviewingwspomagany komputerowo wywiad internetowy), która jest narzędziem ilościowym, pozwalającym na przeprowadzenie analizy metodami statystycznymi (analiza czynnikowa, regresja). Dzięki włączeniu do kwestionariusza ankiety pytań dotyczących interakcji i relacji między podmiotami badanymi a ich otoczeniem zewnętrznym, można ocenić ekspozycję na otoczenie zewnętrzne i jakość kontaktów z nim za pomocą narzędzi badania sieci społecznych.

  Równocześnie prowadzone jest badanie typu desk research, które na podstawie danych już posiadanych przez ministerstwa pomaga ocenić stan procesów uczenia się.

  Badania te są wzbogacone przez około 100 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI – Individual In-Depth Interviews); mają one za zadanie nałożenie na dane ilościowe filtru specyfiki działania departamentu i środowiska, w którym się znajduje oraz  kilkunastu spotkań z pracownikami ministerstw w formie zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI – Focus Group Interviews), które pozwolą na dyskusję o otrzymanych wynikach.