zmniejsz czcionke powieksz czcionke MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ

Nasze instytucje

Projekt realizują instytuty badawcze z Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Zakład Nauki Administracji UW oraz Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prezentują one zróżnicowane podejścia badawcze do zagadnienia zarządzania publicznego. Połączenie perspektywy ekonomicznej, politologicznej, prawnej i stricte związanej z zarządzaniem umożliwia pogłębienie analizy i uzyskanie kompleksowych rezultatów projektu.

Liderem projektu jest Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim. EUROREG to interdyscyplinarny ośrodek badawczy oraz dydaktyczny, utworzony w 1991 roku. Zespół EUROREG, składający się z 16 pracowników naukowych (w tym 7 profesorów), posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz doradczych dotyczących m.in. polityki rozwoju regionalnego, ewaluacji, administracji i samorządu, planowania strategicznego, innowacyjności. EUROREG przygotował m.in. ekspertyzy zlecone przez Komisję Europejską dotyczące zarządzanie regionalnego w kontekście globalizacji (2009) oraz ewaluację końcową polityki spójności 2000–2006 – analiza systemów zarządzania i wdrażania w UE (2009).

Więcej informacji o Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych można znaleźć pod adresem www.euroreg.uw.edu.plZe strony Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie uczestniczy także Zakład Nauki Administracji (ZNA) będący częścią Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW. Jednostka ta zajmuje się badaniem prawnych i ustrojowych uwarunkowań i instrumentów zarządzania publicznego. Zespół ZNA, składający się z 7 pracowników naukowych, ma duże doświadczenie w zadaniach realizowanych na rzecz administracji rządowej i samorządowej, obejmujące m.in. prace nad reformą administracyjną w Polsce po 1998 r.

Więcej informacji o Zakładzie Nauki Administracji można znaleźć pod adresem http://www2.wpia.uw.edu.pl/303,Zaklad_Nauki_Administracji.html

Partnerem projektu jest Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (MSAP), stanowiącą jednostkę pozawydziałową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. MSAP prowadzi działalność badawczo-edukacyjną, doradczą oraz wydawniczą; dysponuje zespołem składającym się z 20 pracowników naukowych. We współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami realizuje projekty aplikacyjne, służące doskonaleniu działalności administracji samorządowej i rządowej. Do najważniejszych należą projekty dotyczące opracowywania i wdrażania programów doskonalenia zarządzania w administracji publicznej, rozwoju lokalnego i regionalnego, tworzenia instytucji finansowych sprzyjających rozwojowi lokalnemu, współpracy międzynarodowej władz samorządowych oraz komunikowania i partycypacji społecznej. Obecnie realizowane projekty to m.in.: Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach (2009–2011) oraz Instrument Szybkiego Reagowania (2009–2013).

Więcej informacji o Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej można znaleźć pod adresem www.msap.uek.krakow.pl.