zmniejsz czcionke powieksz czcionke MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ

O nas

Członkowie zespołu

Karol Olejniczak

Kierownik merytoryczny projektu - doktor nauk o zarządzaniu, stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (George Washington University) oraz seminariów prof. Elinor Ostrom (Indiana University). Ukończył studia magisterskie w European Institute of Public Administration (administracja publiczna) i w EUROREG – Uniwersytet Warszawski (gospodarka przestrzenna). Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w badaniach stosowanych i ewaluacjach. Prowadził analizy programów i polityk publicznych w Polsce, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, a także w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem szeregu publikacji i ekspertyz na temat ewaluacji i zarządzania publicznego. Jego głównymi obszarami zainteresowań naukowych są: ewaluacja interwencji publicznych, rozwój regionalny, nowoczesne zarządzanie w instytucjach rządowych oraz uczenie się osób dorosłych. Od 2008 roku Karol jest kierownikiem merytorycznym Akademii Ewaluacji – studiów podyplomowych dla urzędników administracji publicznej. Pracuje jako adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim.  

Bartosz Ledzion

Ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, o specjalizacji zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarządzania projektami. Od 2006 r. jest koordynatorem merytorycznym studiów podyplomowych w zakresie ewaluacji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Posiada ośmioletnie doświadczenie w zakresie badań ewaluacyjnych i audytów organizacyjnych w jednostkach administracji publicznej. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów doradczych i badawczych. Specjalizuje się w badaniach o charakterze procesowym, ewaluacjach potencjału instytucjonalnego oraz audytach organizacyjnych w jednostkach administracji publicznej.

Adam Płoszaj

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2006 r. asystent naukowy w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach rozwoju regionalnego i lokalnego. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych, podstawowych oraz stosowanych, w tym ewaluacyjnych. Realizował projekty zlecane m.in. przez Komisję Europejską, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędy Marszałkowskie (śląski, mazowiecki, lubelski). Prowadził badania w Polsce, we Francji, na Ukrainie i w Kanadzie (jako visiting scholar na Carleton University w Ottawie).

Jakub Rok

Absolwent ochrony środowiska i geografii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego oraz gospodarki przestrzennej w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG UW). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień zrównoważonego rozwoju i teorii uczenia się organizacji. Współautor, wraz z dr. Mikołajem Herbstem, ekspertyzy dla Banku Światowego, dotyczącej równości w szkolnictwie wyższym. Jest nauczycielem geografii w jednym z warszawskich liceów. Doświadczenie w realizacji projektów zdobywał w organizacjach pozarządowych; związany jest m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej i EFTE Warszawa. Współtwórca filmu dokumentalnego 8 historii, które nie zmieniły świata. Posiada doświadczenie w realizacji projektów naukowych i szkoleniowo-informacyjnych związanych z polską administracją publiczną. W latach 2008–2009 prowadził warsztaty w programie Młodzi w przejrzystej Polsce. W latach 2009–2010 pełnił funkcję asystenta merytorycznego w Akademii Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno- Gospodarczego.

Dominika Wojtowicz

Dr nauk o zarządzaniu. Jest absolwentką studiów zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Wydziału Stosunków Międzynarodowych specjalność Europeistyka Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła stypendia naukowe na Wydziale Nauk Politycznych Universita’ di Siena (Włochy) oraz na Wydziale Zarządzania Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na szeroko pojętej skuteczności interwencji publicznych ukierunkowanych na wzmacnianie rozwoju regionalnego i lokalnego. Posiada doświadczenie praktyczne – brała udział w szeregu projektów badawczych w tym: projekcie badawczym PARITEA koordynowanym przez European Movement International (Bruksela), projekcie COCOPS - Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future – realizowanego w ramach 7-mego Programu Ramowego KE. Od kilku lat jest ekspertem biorącym udział w badaniach ewaluacyjnych projektów i programów finansowanych ze środków unijnych. Była koordynatorką badań nad nowoczesnymi metodami i narzędziami ewaluacji specyficznych obszarów interwencji publicznych (badanie „Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie”, badanie „Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej”). Od 2008 roku jest adiunktem w katedrze europeistyki Akademii Leona Koźmińskiego.

Jowanka Jakubek-Lalik 

Ekspert ds. prawa administracyjnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, Instytutu Nauk Politycznych WDiNP UW oraz Studium Pedagogicznego przy INP UW. Doktorantka w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych UW; wykłada prawo administracyjne i naukę o administracji publicznej. Stypendystka w London School of Economics and Political Science oraz stypendium na Middlesex University w Londynie. W latach 2006–2009 sekretarz Zakładu Nauki o Państwie i Administracji Publicznej INP UW; koordynator zagranicznych programów stypendialnych w Instytucie Nauk Politycznych oraz w Katedrze Europeistyki UW. 
Jest autorką publikacji na temat koordynacji polityki europejskiej i zagranicznej w polskiej administracji rządowej oraz reform administracji publicznej. Wykłada na Radboud University w Nijmegen (Holandia) oraz European Integration Studies na Agder University College w Kristiansand (Norwegia). Prowadzi także szkolenia na temat prawa administracyjnego, prawa Unii Europejskiej oraz jej funkcjonowania, m.in. w ramach przygotowania polskiej administracji do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Członek UACES (University Association for Contemporary European Studies). Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy dla polskiej administracji rządowej m.in. jako rzecznik prasowy Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz przedstawiciel tego urzędu w organizacji międzyrządowej Euro-Controle-Route. 

Michał Kulesza 

Prof. dr hab., był pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji) i kierownikiem Zakładu Nauki Administracji w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW. Znawca zagadnień prawa administracyjnego i administracji publicznej, uznany teoretyk i praktyk, autor ponad 150 publikacji naukowych. Współautor reform administracyjnych w III RP, jeden z głównych twórców współczesnego samorządu terytorialnego. Był pełnomocnikiem dwóch rządów, odpowiedzialnym za przygotowanie II etapu reformy administracyjnej (podsekretarz stanu w rządzie Hanny Suchockiej 1992–1994 i sekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka 1997–1999). Ostatnio pełnił funkcję społecznego doradcy prezydenta RP ds. samorządu. Pracował jako radca prawny, praktyk i doradca przy projektach związanych z administracją publiczną, pełnomocnik w licznych sprawach procesowych przed sądami administracyjnymi oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym. Współautor wielu projektów ustaw, m.in. Ustawy o samorządzie terytorialnym i innych ustaw związanych z reformami administracyjnymi, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o gospodarce komunalnej i Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Dawid Sześciło

Ekspert ds. prawa administracyjnego Prawnik, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW, wykładowca prawa administracyjnego i administracji publicznej. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat wpływu współczesnych nurtów zarządzania publicznego na prawne aspekty funkcjonowania administracji publicznej. Ekspert organizacji pozarządowych w zakresie prawa publicznego (Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju). Autor artykułów naukowych z zakresu prawa publicznego, administracji publicznej i praw człowieka. Publikuje na łamach miesięcznika „Samorząd Terytorialny”.

Stanisław Mazur

Kierownik zespołu MSAP – dr hab. - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1996–1997), dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1997–2004). Adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (od 1999). Członek Rady Służby Cywilnej (od 2009 r.). Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Zainteresowania badawcze: jakość rządzenia, analiza polityk publicznych, administracja w systemie politycznym. Brał udział jako ekspert i koordynator w kilkudziesięciu projektach krajowych i międzynarodowych (badawczych i aplikacyjnych) z zakresu programowania, implementacji i ewaluacji polityk i programów publicznych, jakości rządzenia, komunikacji i partycypacji społecznej, rynku pracy, rozwoju regionalnego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz ponad 100 ekspertyz i opracowań.

Robert Chrabąszcz

Ekspert ds. administracji publicznej Absolwent nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Central European University (również z zakresu naukpolitycznych). Od 2009 r. jest studentem studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego doświadczenia akademickie i badawcze są silnie powiązane z działaniem państwa i administracji publicznej. Posiada rozległą wiedzę na temat funkcjonowania aparatu administracyjnego państwa. Wśród doświadczeń wymienić należy zwłaszcza te związane z badaniem jakości działania administracji publicznej, zdolności do zarządzania strategicznego, umiejętności zarządzania środkami europejskimi, budowaniem systemu mierników jakości usług publicznych oraz z polityką publiczną wobec mniejszości etnicznych.
Jego doświadczenia zawodowe związane są z pracą w instytucjach publicznych – w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Tarnowie (jako specjalista ds. funduszy europejskich w latach 1998–2005) oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (jako wicedyrektor w latach 2005–2007). Brał udział w szeregu projektów badawczych i aplikacyjnych realizowanych na rzecz doskonalenia administracji publicznej, w tym między innymi w Programie Rozwoju Instytucjonalnego  w latach 2001–2004.

Michał Możdżeń

Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz administracji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2009 r. doktorant na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK (moduł Gospodarka i Administracja Publiczna). Jego zainteresowania naukowe to ekonomia polityczna, teoria wyboru publicznego, nowy instytucjonalizm, teorie wzrostu gospodarczego, teoria monopolu i oligopolu. Szczegółowo analizuje temat wpływu realizacji koncepcji governance na stan finansów publicznych i przebieg procesów budżetowych. Doświadczenie zawodowe: dziennikarz lokalny, doradca w zakresie programów społecznej odpowiedzialności biznesu, badacz praktyk innowacyjnych sektora prywatnego i publicznego.