zmniejsz czcionke powieksz czcionke MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ

O projekcie

Projekt MUS składa się z pięciu etapów, w ramach których planuje się: udoskonalić metodologię badania, zdiagnozować potencjały i ograniczenia zarządzania wiedzą, przygotować i zaproponować działania naprawcze, testowo wdrożyć je w wybranych ośmiu departamentach czterech ministerstw, a wreszcie sprawdzić, jakie zmiany przyniosły te nowe rozwiązania. Omówienie poszczególnych etapów, wraz z terminami ich realizacji, zamieszczamy poniżej.

Etap 1 – Dopracowanie metodologii badawczej

Celem tego etapu jest poprawienie metodologii zastosowanej w pilotażowym badaniu MUS 2009. Komentarze zebrane od uczestników i odbiorców wspomnianego badania pozwolą na udoskonalenie wielu elementów badania. Stworzenie zaktualizowanego zestawu metod i narzędzi badawczych poprzedzono gruntownym przeglądem literatury przedmiotu, a wstępny zarys metodologii poddano następnie konsultacjom z udziałem ekspertów z George Washington University.

Termin: wrzesień 2010 – luty 2011

Etap 2 - Analiza i diagnoza procesów zarządzania wiedzą

Celem tego etapu jest zebranie danych pierwotnych i wtórnych, ich analiza oraz stworzenie na tej podstawie diagnozy procesów zarządzania wiedzą w departamentach ministerstw: infrastruktury, rozwoju regionalnego, spraw wewnętrznych i administracji oraz środowiska. Dane ilościowe zebrano za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej skierowanej do urzędników, a następnie uzupełniono informacjami z wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z kierownictwami departamentów i przedstawicielami gabinetów politycznych badanych ministerstw. Dane pochodzące z badania ankietowego zostały opracowane statystycznie oraz poddane analizie sieci. Do otrzymanych wyników dobrano odpowiednie metody prezentacji graficznej, zapewniające przejrzystość i zrozumiałość przekazu. Prezentacja wyników w objętych badaniem departamentach i na konferencjach pozwoli pogłębić wynikające z nich wnioski diagnostyczne.

Termin:marzec 2011 – czerwiec 2011

Etap 3 - Tworzenie zestawu instrumentów doskonalących procesy zarządzania wiedzą

Na tym etapie przyświecają nam dwa cele. Po pierwsze, należy znaleźć ciekawe i użyteczne praktyki zarządzania wiedzą stosowane w administracjach publicznych liderów zarządzania publicznego, takich jak USA, Wielka Brytania, Australia, Kanada czy Niemcy. Po drugie, bazując na zebranych międzynarodowych doświadczeniach i wynikach badania diagnostycznego, należy stworzyć zestaw instrumentów zarządzania wiedzą odpowiadający specyfice i potrzebom polskiej administracji. Przygotowane rozwiązania zamierzamy poddać konsultacjom z udziałem osób pracujących w ministerstwach.

Termin:lipiec 2011 – kwiecień 2012

Etap 4 - Wdrożenie i testowanie rozwiązań naprawczych

Celem tego etapu jest przetestowanie stworzonych przez nas instrumentów zarządzania wiedzą w rzeczywistości departamentów polskich ministerstw. W każdym z ośmiu wybranych departamentów wdrożony będzie – dostosowany do ich potrzeb – zestaw narzędzi, obejmujący m.in. szkolenia, innowacyjne oprogramowanie, oraz techniki organizacji pracy.

Termin:maj 2012 – maj 2013

Etap 5 – sprawdzenie efektów i udostępnienie rozwiązań pozostałym departamentom

Celem ostatniego etapu jest zweryfikowanie efektów testowanych przez nas instrumentów. Najważniejsza będzie odpowiedź na pytanie: Czy skuteczność pracy departamentów, które otrzymały wsparcie, poprawiła się w porównaniu do departamentów, w których nie wdrożono nowych rozwiązań? W tym celu zostanie wykorzystana metoda quasi-eksperymentalna, polegająca na powtórnym przeprowadzeniu badania diagnostycznego w czterech ministerstwach i analizie zmian w wybranych do testowania departamentach, w porównaniu do reszty departamentów stanowiących tzw. grupę kontrolną. W tej fazie dużo uwagi poświęcimy poddaniu krytycznej ocenie otrzymanych wyników i użyteczności zaproponowanych instrumentów. W tym celu odbędą się spotkania zarówno z praktykami, jak i badaczami administracji publicznej. Wnioski z dyskusji posłużą wypracowaniu pakietu rozwiązań wzmacniających procesy organizacyjnego uczenia się w całej polskiej administracji publicznej.

Termin: czerwiec 2013 – wrzesień 2013