zmniejsz czcionke powieksz czcionke MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ

O projekcie

Znaczenie horyzontalnej zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynika z zapisów Traktatu Amsterdamskiego i rozporządzeń Rady Europejskiej. W ramach naszego projektu zasada ta jest przestrzegana zarówno na poziomie działalności badawczej, jak i organizacji projektu.

Zważywszy na badawczy charakter projektu MUS, kluczowe stało się uwzględnienie informacji o płci w ankietach rozsyłanych pracownikom ministerstw. Dzięki temu możemy prowadzić analizy zmienności poszczególnych zjawisk w relacji do czynnika, którym jest płeć respondenta. Pozwoli to lepiej dopasować proponowane przez nas rozwiązania do specyfiki danej jednostki.

Drugim obszarem są działania organizacyjne podejmowane w projekcie. Obecność w zespole projektowym zarówno kobiet, jak i mężczyzn umożliwia efektywniejsze wychwytywanie treści obarczonych stereotypowym postrzeganiem płci lub ustaleń utrudniających realizację równościowych kryteriów. Podobna zasada znajduje zastosowanie także w odniesieniu do grupy sterującej, której członkowie opiniują i komentują na bieżąco działania podejmowane w projekcie.

Osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy w temacie równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL polecamy lekturę poradnika znajdującego się na stronie http://www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Poradnikaktualizacja2010.pdf oraz działu FAQ ze strony http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Documents/FAQ_rownosc.pdf, a także zapoznanie się z raportem dotyczącym inspirujących pomysłów na realizację tej zasady w projektach finansowanych z EFS [pobierz].